Zolenat
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Tekamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Emetril
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Idamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Flumen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Rubens
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Renovel

tekamen
Form Etkin Madde Ticari Şekil
İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon 10 mg Vinorelbin 1 flakon
İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon 50 mg Vinorelbin 1 flakon

ÜRÜN BİLGİLERİ

Her bir flakon etken madde olarak 13.85 mg ve 69.25 mg vinorelbin tartrat (10.00 mg ve 50.00 mg vinorelbine eşdeğer) ve enjeksiyonluk su k.m.1 mL ve 5 mL içermektedir.

Vinorelbin mikrotübül birleşmesini engelleyen bir vinka alkaloididir. Vinka alkaloidleri yapısal olarak benzer bileşiklerdir ve 2 tane çok-halkalı üniteden oluşurlar; vindolin ve katarantin. Vinorelbinin anti-tümör aktivitesinin esas olarak tubulin ile etkileşme yoluyla metafazdaki mitoz inhibisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir.

Diğer vinka alkaloidleri gibi, vinorelbin de aynı zamanda;

  • amino asit, siklik AMP ve glutation metabolizmasını,
  • kalmoduline bağımlı Ca++-transport ATPaz aktivitesini,
  • hücresel solunumu,
  • nukleik asit ve lipid biyosentezini de engelleyebilir.

Vinorelbinin mitotik mikrotübüller için rölatif bir selektivitesi bulunduğu düşünülmektedir.

Vinorelbin; rezekte edilemeyen ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHOAK) bulunan hastalarda ilk seçenek olarak tek başına veya sisplatin ile kombine şekilde kullanılır. Dördüncü evre KHOAK bulunan hastalarda vinorelbin tek başına veya sisplatin ile kombine olarak endikedir. Üçüncü evre KHOAK'de vinorelbinin, sisplatin ile birlikte kullanılır. Ayrıca vinorelbin, metastatik meme kanserinde de endikedir.

Vinorelbin uygulaması, tedavi-öncesi granülosit sayısı <1,000 hücre/mm3 olan hastalarda kontrendikedir. Hamilelerde, emziren annelerde ve ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Bu ürün sadece intravenöz (IV) kullanım içindir. Vinorelbin uygulaması ekstravazasyon ve bunun sonucu lokal doku nekrozu ve/veya trombofilebite neden olabilir. Vinorelbin tedavisi uygulanan hastalarda enfeksiyona duyarlılığın artması ile sonuçlanan şiddetli granülositopeni meydana gelebilir. Granülositopeni doz kısıtlayıcıdır. Granülosit çukur düzeyleri dozlamadan 7-10 gün sonra ortaya çıkar ve bunu izleyen 7-14 gün içinde de granülosit sayısı genelde normale döner. Vinorelbin uygulamasından önce granülosit sayısı ≥ 1.000 hücre/mm3 olmalıdır. Doz, tedavi gününde belirlenen tam kan sayımı ve lökosit formülüne göre ayarlanmalıdır. Vinorelbin ve diğer vinka alkaloidlerinin uygulanmasından sonra, nadiren akut nefes darlığı ve şiddetli bronkospazm bildirilmiştir. Tek başına vinorelbin uygulanan hastalarda, çoğu fatal olan interstisiyel pulmoner değişiklikler ve akut solunum zorluğu sendromu (ARDS) olguları bildirilmiştir. Vinorelbin uygulaması sonrası bu semptomların ortaya çıkmasına kadar geçen süre ortalama 1 haftadır. Vinorelbinin şiddetli konstipasyon, paralitik ileus, barsak obstrüksiyonu, nekroz ve/veya perforasyona neden olduğu bildirilmiştir. Vinorelbinin daha önce radyoterapi uygulanmış olan hastalarda kullanılması radyasyon reaksiyonlarının nüks etmesine neden olabilir. Etyolojisi ne olursa olsun, hikayesinde veya halihazırda nöropati bulunan hastalar, vinorelbin uygulaması sırasında yeni nöropati belirti ve bulgularının gelişmesi ya da bunların kötüleşmesi bakımından izlenmelidir. Klinikte kullanılan konsantrasyonlardaki vinorelbin solüsyonunun göze temasını engellemek için dikkatli olunmalıdır. Eğer temas meydana gelirse, göz hemen bol su ile yıkanmalıdır. Gebelik kategorisi D'dir.

Granülositopeni genelde geri dönüşümlüdür. Hastaların < %5’inde derin tendon refleks kaybı meydana gelmiştir. Şiddetli periferik nöropati nadiren görülmüştür (%1) ve genelde geri dönüşümlüdür. Diğer vinka alkaloidleri gibi vinorelbin de orta derecede vezikan bir maddedir. Hastaların yaklaşık üçte birinde; eritem, enjeksiyon bölgesinde ağrı, venöz renk kaybı gibi enjeksiyon bölgesi reaksiyonları meydana gelmiştir. Bunların %5’i ciddi derecededir. Hastaların %10’unda, enjeksiyon bölgesine yakın ven boyunca kimyasal flebit bildirilmiştir. Tek başına vinorelbin uygulanan hastalarda bulantı ve kusma insidansı düşük olduğundan, genelde serotonin antagonistlerinin kullanılması gerekmemiştir. Hastaların %5’inde göğüs ağrısı bildirilmiştir. Göğüs ağrısı bildirilen hastaların büyük bir bölümünün hikayesinde kardiyovasküler hastalık ya da göğüs içinde tümör mevcuttur. Miyokard infarktüsü nadir görülmüştür. Hastaların % 3’ünde nefes darlığı bildirilmiş ve bu durum % 2 hastada şiddetli olmuştur. Ayrıca interstisyel pulmoner değişiklikler saptanmıştır. Hastaların %27’sinde yorgunluk hali meydana gelmiştir. Bu genellikle hafif ya da orta derece olmuş, fakat kümülatif dozlama ile artma eğilimi göstermiştir. Hastaların < % 5’inde bildirilen diğer toksisiteler; çene ağrısı, miyalji, artralji ve döküntüdür. Hastaların < % 1’inde kanamalı sistit ve düzensiz ADH sekresyonu sendromu bildirilmiştir.

Mitomisin ile eşzamanlı uygulanan vinorelbin ve diğer antikanser vinka alkaloidleri ile akut pulmoner reaksiyonlar bildirilmiştir. Vinorelbinin farmakokinetiği, sisplatin ile eşzamanlı uygulandığında değişmemekle beraber, kombine uygulamada görülen granülositopeni, tek başına vinorelbin uygulamasında görülenden anlamlı derecede yüksektir. Vinorelbin ile paklitaksel de eşzamanlı veya ardarda verildiğinde, hastalar nöropati belirti ve bulguları bakımından izlenmelidir. Önceden veya beraberinde radyoterapi uygulanmış hastalara vinorelbin verilmesi, radyasyona karşı duyarlılık artışı ile sonuçlanabilir. CYP3A alt-ailesindeki hepatik sitokrom P450 izoenzimlerinin aracı olduğu ilaç metabolizmasını inhibe ettiği bilinen ilaçların eşzamanlı uygulandığı hastalarda veya karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır. Vinorelbinin bu metabolik yolun inhibitörleri ile eşzamanlı uygulanması, advers olayların daha erken ortaya çıkmasına ve/veya şiddetlenmesine neden olabilir.

Vinorelbin antineoplastik tedavi uygulamasında deneyimli bir uzman doktorun denetimi altında ve sadece intravenöz yol ile uygulanmalıdır.

Monoterapi: Vinorelbinin mutad başlangıç dozu haftada bir kez 30 mg/m2'dir. İntravenöz enjeksiyon yoluyla 6-10 dakika içinde uygulanması önerilmektedir.

Vinorelbin ile sisplatin kombinasyonu: Dört haftada bir 100 mg/m2 dozda uygulanan sisplatin ile haftada 25 mg/m2 dozlarda vinorelbin eşzamanlı olarak kullanılabilir. Vinorelbin ve/veya sisplatin dozunun düşürülmesi konusunda karar vermek için her hafta kan sayımı yapılmalıdır. Haftada bir kez 30 mg/m2 dozda uygulanan vinorelbin, 1. ve 29. günlerde ve sonra da her 6 haftada bir 120 mg/m2 dozlarda uygulanan sisplatin ile eşzamanlı olarak kullanılabilir.

Açılmamış vinorelbin flakonları kutusu içinde ışıktan korunur ve buzdolabında 2-8°C'da saklanırsa, ambalajında belirtilen tarihe kadar stabildir. Açılmamış vinorelbin flakonları 25°C' a kadar oda ısısında 72 saate kadar stabildir. Bu ürün dondurulmamalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

RENOVEL 10 mg/1 mL İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda

RENOVEL 50 mg/5 mL İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda

Renovel 10 mg: 15.09.2009 - 220/75

Renovel 50 mg: 15.09.2009 - 220/76

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 66 Yenibosna/İstanbul