Zolenat
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Tekamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Emetril
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Idamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Flumen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Rubens
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

İdamen

İdamen
Form Etkin Madde Ticari Şekil
İV Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 5 mg İdarubisin 1 flakon
İV Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 10 mg İdarubisin 1 flakon
20 mg/2 mL İnfüzyon Çözeltisi İrinotekan 1 flakon

ÜRÜN BİLGİLERİ

Her bir flakon; 5, 10 ve 20 mg idarubisin hidroklorür ve yardımcı maddeler içerir.

İdarubisin hidroklorür antiblastik aktiviteye sahip, antrasiklin sınıfından bir antibiyotiktir. Nükleik asit sentezi üzerinde inhibitör etki gösterir ve topoizomeraz II enzimi ile etkileşir.

Erişkinlerde, daha önce tedavi görmemiş ya da nüks etmiş veya inatçı non-lenfositer lösemilerde remisyon sağlamak amacı ile kullanılır. Ayrıca erişkin ve çocuklardaki akut lenfositer löseminin sekonder tedavisinde endikedir.

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği veya kontrol altına alınmamış bir infeksiyonun varlığında idarubisin tedavisi uygulanmamalıdır.

İdarubisin güçlü bir kemik iliği supresanıdır. İdarubisin daha önceki radyoterapi veya ilaç tedavisinin indüklediği kemik iliği supresyonu bulunan hastalara, yarar riskten fazla olmadığı sürece uygulanmamalıdır. İdarubisinin terapötik dozlarının uygulandığı tüm hastalarda şiddetli miyelosupresyon meydana gelecektir. Dikkatli bir hematolojik izleme gerekir. Önceden var olan kalp hastalığı ve daha önce yüksek kümülatif dozlarda antrasiklin veya kardiyotoksik potansiyeli bulunan ilaçlar ile tedavi uygulanmış olması, idarubisin ile indüklenmiş kardiyak toksisite riskinin artmasına sebep olur. Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu idarubisin farmakokinetiğini etkileyebileceğinden, karaciğer ve böbrek fonksiyonları tedavi öncesi ve sırasında konvansiyonel klinik laboratuvar testleri ile değerlendirilmelidir. İdarubisin tedavisi sırasında lösemik hücrelerin hızlı lizisi ile sekonder hiperürisemi indüklenebilir. İdarubisinin ekstravazasyonu ciddi lokal doku nekrozuna neden olabilir. Gebelik kategorisi D'dir.

İdarubisin ile gözlenen en önemli advers olaylar miyelosupresyon ve kardiyak toksisitedir. Bulantı ve/veya kusma, mukozit, karın ağrısı, diyare ve alopesi sık bildirilmiştir.

İdarubisin güçlü bir miyelosupresandır ve benzer etkiye sahip başka ilaçlarla kombine kemoterapi uygulanması, additif miyelosupresif etkiye yol açabilir.

Doz genellikle vücut yüzey alanına göre hesaplanmaktadır.

Akut Non-Lenfositer Lösemi (ANLL): Sitarabin ile kombine olarak 3 gün süre ile günde 12 mg/m2 dozda intravenöz yoldan uygulanır. ANNL'de idarubisinin tek başına veya kombine olarak kullanıldığında önerilen başka bir doz şeması ise intravenöz yoldan 5 gün süre ile günde 8 mg/m2'dir.

Akut Lenfositer Lösemi (ALL): Tek başına kullanıldığında ALL'de önerilen doz erişkinlerde intravenöz yoldan 3 gün süre ile günde 12 mg/m2; çocuklarda ise 3 gün süre ile 10 mg/m2'dir.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 2-8°C arasında buzdolabında saklanmalıdır

İDAMEN İ.V. 5 mg / 5 ml Enjektabl Çözelti İçeren Flakon, İDAMEN I.V.10mg / 10 ml Enjektabl Çözelti İçeren Flakon, İDAMEN I.V 20 mg / 20 ml Enjektabl Çözelti İçeren Flakon, birer flakon içeren ambalajlardadır. Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 66 Yenibosna/İstanbul

İdamen 5 mg: 05.05.2009 - 218/99

İdamen 10 mg: 05.05.2009 - 218/96

İdamen 20 mg: 05.05.2009 - 218/92