Zolenat
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Tekamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Emetril
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Idamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Flumen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Rubens
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen

Carmen
Form Etkin Madde Ticari Şekil
İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon
50 mg / 5ml
Karboplatin 1 flakon
İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon
150 mg / 15 ml
Karboplatin 1 flakon
İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon
450 mg / 45 ml
Karboplatin 1 flakon

ÜRÜN BİLGİLERİ

Her bir flakon 10 mg/mL konsantrasyonda olacak şekilde 50 mg,150 mg,450 mg karboplatin ve enjeksiyonluk su k.m. 5 mL,15 ml,45ml içerir.

Karboplatin, antineoplastik olarak kullanılan bir platinyum bileşiğidir ve sisplatine benzer şekilde, dna-protein çapraz-bağlanmadan ziyade belirgin olarak zincirler-arası dna çapraz-bağlanma oluşturarak DNA'nın fonksiyonunu bozar. Bu hücre siklusuna spesifik olmayan bir etkidir.

İlerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisi: Karboplatin ilerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisinde diğer uygun kemoterapi ilaçları ile saptanmış bir kombinasyonda endikedir. Böyle kabul görmüş bir kombinasyon rejimi karboplatin ile siklofosfamidden oluşmaktadır.

İlerlemiş over kanserinin sekonder tedavisi: Daha önce sisplatin uygulanmış hastalar da dahil ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanseri bulunan hastaların palyatif tedavisinde karboplatin endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreli akciğer kanserinde de endikedir.

CARMEN, ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye, sisplatin ya da diğer platin içeren bileşiklere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.CARMEN, şiddetli kemik iliği supresyonu ya da anlamlı derecede kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.CARMEN, hamilelik ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Karboplatinin nefrotoksisite potansiyeli sınırlıdır fakat aminoglikozidlerle eşzamanlı kullanımı nefrotoksisite ve/veya ototoksisitenin artmasına neden olmuştur. Karboplatin, önceden emetojenik tedavi uygulanmış olan hastalarda daha ciddi kusmaya neden olabilir. Periferik nörotoksisite sık olmamakla beraber, 65 yaşın üstündeki hastalar ve daha önce sisplatin uygulanmış hastalarda bu insidans artmaktadır. Karboplatinin yüksek dozları (önerilen dozun 4 katının üstünde) karaciğer fonksiyon testlerinde anormalliklere neden olmuştur.Aluminyum, karboplatin ile reaksiyona girebilir, çökelti oluşmasına ve potens kaybına neden olabilir. Gebelik kategorisi D'dir.

Trombositopeni, nötropeni, lökopeni, anemi, infeksiyon. Bulantı, kusma ve diğer gastrointestinal yan etkiler. Merkezi nörotoksisite, periferal nöropati, ototoksisite.Kan üre değerlerinde yükselmeler.SGOT ve alkalin fosfotaz artışı.Alopesi.Ağrı, asteni, kardiyovasküler.Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum elektrolit kaybı.

Karboplatin, nefrotoksik ve ototoksik bileşiklerin toksik etkilerini artırabilir. Platin türevleri taksan grubu bileşiklerden önce verildiğinde toksisitede artış olasılığı göstermiştir.

Monoterapi: Tek ilaç olarak karboplatinin reküran over kanseri bulunan hastalarda 4 haftada bir, 1. günde İ.V. yoldan 360 mg/m2 dozda etkilidir.Siklofosfamid ile kombine tedavi: İlerlemiş over kanseri kemoterapisinde daha önce tedavi uygulanmamış hastalar için etkili bir kombinasyon tedavisi şöyledir:Karboplatin - 300 mg/m2 İ.V. yoldan, her 4 haftada bir, 1. günde, altı siklüs Siklofosfamid - 600 mg/m2 İ.V. yoldan, her 4 haftada bir, 1. günde, altı siklüs Gerek monoterapi ve gerekse kombine tedavinin aralıklı kürleri, nötrofil sayısı en az 2,000 ve trombosit sayısı en az 100,000 oluncaya kadar tekrarlanmamalıdır.

CARMEN 50 mg/5 mL İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda

CARMEN 150 mg/15 mL İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda

CARMEN 450 mg/45 mL İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Carmen 50 mg: 12.11.2009 - 221/87

Carmen 150 mg: 12.11.2009 - 221/88

Carmen 450 mg: 12.11.2009 - 221/89

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 66 Yenibosna/İstanbul